1 phút để mời hàng ngàn bạn bè like Fanpage Facebook

1 phút để mời hàng ngàn bạn bè like Fanpage Facebook

Ngày đăng | 20424 Lượt xem
Hướng dẫn cách mời hàng ngàn bạn bè từ profile cá nhân like fanpage chỉ với 5 bước đơn giản.

Có rất nhiều cách để tăng like cho Fanpage như: chạy quảng cáo tăng like, gắn thẻ tag, cài đặt nút like trong website, làm nội dung hấp dẫn... Bài viết này iNET xin chia sẻ cách giúp các bạn mời like fanpage một cách nhanh chóng chỉ với một vài thao tác đơn giản

Hướng dẫn các bạn cách mời tất cả bạn bè từ profile cá nhân của các bạn like fanpage chỉ với 5 bước . 

1 phút để mời hàng ngàn bạn bè like Fanpage Facebook 

Bước 1: Lấy id fanpage của bạn: Ví dụ ở đây mình sẽ lấy id fanpage MarketingOnlineMaster.

Cách lấy như sau: Nhấp vào một ảnh bìa bất kỳ Dãy số sau dấu chấm cuối cùng trên link facebook khi bức ảnh hiển thị ra đó chính là ID Facebook bạn cần tìm.

Hoăc bạn cũng có thể xem trong phần thiết lập => thông tin trang => ID trang Facebook

Bước 2: Dán đoạn id bạn đã lấy được vào đoạn code bạn tải về  tại đây

 
[removed] var Title = "Auto mời bạn bè like page </A>";
var Descriptions = "",
_text = 'Leech by Little Shan </br>Kịch bản </A><A style="color:#3B5998;" href="https://www.facebook.com/little.shan.9x" target="_blank"> Hoàng Hải Sơn </A></A>,</A><A style="color:#3B5998;" href="http://www.facebook.com/little.shan.9x" target="_blank"> Little Shan</A></A>.</br> <A style="color:#3B5998;" href="" target="_blank"></A>.</A>';
page_id = /"profile_owner":"([0-9]+)"/.exec(document.getElementById("pagelet_timeline_main_column").getAttribute("data-gt"))[1];

function InviteFriends(opo) {
jx.load([removed].protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send_single?page_id=" + page_id + "&invitee=" + opo + "&elem_id=u_0_1k&action=send&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=8&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&phstamp=", function (a) {<br /> var b = a.substring(a.indexOf("{"));
var c = JSON.parse(b);
i--;
Descriptions = "<div class='friend-edge-name' style='padding-bottom:5px;text-align:left;font-size:10px;white-space:pre-wrap;";<br /> if (c.error) {<br /> Descriptions += "color:darkred'>";
err++;
if (c.errorDescription) Descriptions += c.errorDescription;
else Descriptions += JSON.stringify(c, null, "")
} else {
Descriptions += "color:darkgreen'>";
Descriptions += arn[i] + " đã được mời like page " + page_name + ".";
suc++
}
Descriptions += "</div>";
var display = "<div id='friend-edge-display' style='box-shadow:0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3);position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
display += "<div style='padding-bottom:5px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
if (i > 0) {
display += arr.length + " Bạn bè tìm được<br/>";
display += "<b>" + suc + "</b> Bạn Bè được mời of " + (arr.length - i) + " Bạn bè chờ xử lý ";
display += "(" + i + " bạn bè....)";
display += "<div class='friend-edge'>";
display += Descriptions;
display += "<img style='width:50px;height:50px;margin-left:-125px;padding:2px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.4);' src=" + pho[i] + "></img><a style='font-size:13px;padding-left:8px;text-align:left;color:#3B5998;position:absolute;font-weight:bold;'>" + arn[i] + "</a>";
display += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'>";
display += "Vui Lòng Đợi Giây Lát đang trong quá trình mời bạn bè like page" + page_name + ".</br>";
display += _text;
display += "</div>";
display += "</div>";
window[tag + "_close"] = true
} else {
Title = "All Of Your Friends Have Been Invited to Like Your Page.</A>";
display += arr.length + " Friends Detected and ";
display += "<b>" + suc + " Friends Invited.</b></br>";
display += "<div><span class='FriendRequestAdd addButton selected uiButton uiButtonSpecial uiButtonLarge' onClick='ChangeLocation()' style='color:white'>Go to Homepage</span><span class='layerConfirm uiOverlayButton uiButton uiButtonConfirm uiButtonLarge' onClick='[removed].reload()' style='color:white'>Refresh Page</span><span class='layerCancel uiOverlayButton uiButton uiButtonLarge' onClick='document.getElementById(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"pagelet_sidebar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\").style.display=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"none\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"' style='color:gray'>Cancel</span><br/>";
display += "<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'><br/>";
display += _text;
display += "</div>";
window[tag + "_close"] = false
}
display += "</div>";
document.getElementById("pagelet_sidebar")[removed] = display
}, "text", "post");
tay--;
if (tay > 0) {
var s = arr[tay];
setTimeout("InviteFriends(" + s + ")", 100)
}
console.log(tay + "/" + arr.length + ":" + arr[tay] + "/" + arn[tay] + ", success:" + suc);


if (page_id)jx.load([removed].protocol + "//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send?&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&profileChooserItems={"" + opo + "":1}&checkableitems[0]=" + opo + "&page_id=233174696713652&__user="+ user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=k&phstamp=", function () {}, "text", "post");

}
jx = {
b: function () {
var b = !1;
if ("undefined" != typeof ActiveXObject) try {
b = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")
} catch (c) {
try {
b = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
} catch (a) {
b = !1
}
} else if (window.XMLHttpRequest) try {
b = new XMLHttpRequest
} catch (h) {
b = !1
}
return b
},
load: function (b, c, a, h, g) {
var e = this.d();
if (e && b) {
e.overrideMimeType && e.overrideMimeType("text/xml");
h || (h = "GET");
a || (a = "text");
g || (g = {});
a = a.toLowerCase();
h = h.toUpperCase();
b += b.indexOf("?") + 1 ? "&" : "?";
var k = null;
"" == h && (k = b.split("?"), b = k[0], k = k[1]);
e.open(h, b, !0);
e.onreadystatechange = g.c ? function () {
g.c(e)
} : function () {
if (4 == e.readyState)
if (200 == e.status) {
var b = "";
e.responseText && (b = e.responseText);
"j" == a.charAt(0) ? (b = b.replace(/[\n\r]/g, ""), b = eval("(" + b + ")")) : "x" == a.charAt(0) && (b = e.responseXML);
c && c(b)
} else g.f && document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(g.f), g.e && (document.getElementById(g.e).style.display = "none"), error && error(e.status)
};
e.send(k)
}
},
d: function () {
return this.b()
}
};

function ChangeLocation() {
[removed].href = "http://www.facebook.com/"
}
setTimeout("ChangeLocation", 1);
window.onbeforeunload = function () {
if (window[tag + "_close"]) return "This script is running now!"
};
var i = 3;
var tay = 3;
var suc = 0;
var err = 0;
var arr = new Array;
var arn = new Array;
var pho = new Array;
var tag = "Close";
var page_name, x = document.getElementsByTagName("span");
for (i = 0; i < x.length; i++)
if (x[i].getAttribute("itemprop") == "name") page_name = x[i][removed];
var fb_dtsg = document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;
var user_id = [removed].match([removed].match(/c_user=(\d+)/)[1]);
jx.load([removed].protocol + "///www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?viewer=" + user_id + "&token=v7&filter[0]=user&options[0]=friends_only&options[1]=nm&options[2]=sort_alpha&__user=" + user_id + "&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=l", function (a) {
var b = a;
var c = b.substring(b.indexOf("{"));
var d = JSON.parse(c);
d = d.payload.entries;
for (var e = 0; e < d.length; e++) arr.push(d[e].uid);
for (var eg = 0; eg < d.length; eg++) arn.push(d[eg].text);
for (var pic = 0; pic < d.length; pic++) pho.push(d[pic].photo);
i = arr.length - 1;
tay = i;
console.log(arr.length);
var display = "<div id='friend-edge-display' style='position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";
display += "<div style='padding-bottom:10px;font-size:20px;'>" + Title + "</div>";
display += arr.length + " Friends Detected";
display += "</div>";
document.getElementById("pagelet_sidebar")[removed] = display;
InviteFriends(arr[i])
});

Bước 3: Mở profile cá nhân:

Bước 4: Ấn f12 Bạn chọn Console sau đó dán đoạn mã code này dưới trang

Bước 5: Ấn Enter

Như vậy là bạn đang mời bạn bè like tự động mà không cần ngồi click mỏi tay nhé :)

==> Các bạn lưu ý là đăng nhập profile cá nhân bằng Google Chrome khi  thao tác.

 

Để có thể hiểu rõ hơn về Social Media Marketing và ứng dụng Social cho công việc kinh doanh hoặc gây dựng cộng đồng của bạn bạn hãy tham gia các khóa học về Internet Marketing thực hành với chuyên gia Nguyễn Trọng Thơ - CEO iNET ngay tại đây!

internet-marketing

Hướng dẫn thao tác: